Tag: Xiu Xiu – Girl With Basket of Fruit Critical darlings and chronic avant-gardists Xiu Xiu (pronounced Shoe-Shoe) have come out with a new album